تجربیات

رديف

نام پروژه

محل اجرا

1

آموزش و مشاوره در راه اندازي سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

معاونت سيستمهاي شركت ايران خودرو

2

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت سايپا پرس

3

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت امن افزا

4

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

5

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت مگفا

6

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت مهندسين مشاور ره پرداز

7

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت بهره برداري مترو تهران

8

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت سرمايه گذاري عظام

9

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت اكتشافات نفت ايران

10

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

مبنا (كارفرما :سازمان فناوري اطلاعات)

11

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

پروژه متما- سازمان فناوري اطلاعات

12

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

مركز توسعه مخابرات ايران

13

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

مركز تحقيقات و نوآوري سايپا

14

مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت اقتصاد گستر دنا

دفتر مركزي موسسه مالي و اعتباري صالحين

15

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

وزارت اقتصاد و دارايي

16

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

دبیرخانه مرکزی پولی ایران

17

  طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت ناجي

18

ایجاد سامانه مدیریت شاخصهاي سازمانی  IMS

وزارت اقتصاد و دارايي

19

پیاده سازي مدیریت استراتژیک در بستر شیرپوینت

وزارت اقتصاد و دارايي

20

ایجاد سامانه گزارشات مدیریتی

دبیرخانه مرکزی پولی ایران

21

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار  سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

بنیاد تعاون ناجا

22

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار  سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شرکت سازگان ارتباط

23

ایجاد سامانه گزارشات  مدیریتیGauge & Dashboard

بنیاد تعاون ناجا

24

خدمات مدیریت و کنترل پروژه

شرکت آرین تخته

25

خدمات مدیریت و کنترل پروژه (100 پروژه استراتژیک)

بانک گردشگری

26

طراحی فرآیند بر اساس استاندارد

PMI Program management v3.0

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم

27

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار  سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شرکت داده ورزی سداد (بانک ملی)

28

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار  سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شرکت پورنام

29

پروژه نیازسنجی سامانه  BI

سازمان توسعه تجارت

30

مشاور عارضه‌یابی مدیریت پروژه

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

31

مشاور عارضه‌یابی مدیریت پروژه

شرکت ارتباطات زیرساخت

32

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه EPM

دانشکده پست و مخابرات

33

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه EPM

شرکت افق نیایش

34

نظارت بر استقرار سامانه مدیریت پروژه

شرکت ارتباطات زیرساخت

35

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه EPM

شرکت برق منطقه ای استان کرمان

36

مکانیزاسیون فرآیند جمع آوری اطلاعات دستگاههای تابعه و طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه EPM

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

37

سامانه مدیریت استراتژیک و موافقتنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

38

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه EPM

سازمان فناوری اطلاعات – طرح شبکه ملی اطلاعات