تجربیات

رديف

نام پروژه

محل اجرا

1

آموزش و مشاوره در راه اندازي سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

معاونت سيستمهاي شركت ايران خودرو

2

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت سايپا پرس

3

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت امن افزا

4

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

5

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت مگفا

6

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت مهندسين مشاور ره پرداز

7

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت بهره برداري مترو تهران

8

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت سرمايه گذاري عظام

9

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت اكتشافات نفت ايران

10

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

مبنا (كارفرما :سازمان فناوري اطلاعات)

11

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

پروژه متما- سازمان فناوري اطلاعات

12

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

مركز توسعه مخابرات ايران

13

طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

مركز تحقيقات و نوآوري سايپا

14

مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت اقتصاد گستر دنا

دفتر مركزي موسسه مالي و اعتباري صالحين

15

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

وزارت اقتصاد و دارايي

16

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

دبیرخانه مرکزی پولی ایران

17

  طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شركت ناجي

18

ایجاد سامانه مدیریت شاخصهاي سازمانی  IMS

وزارت اقتصاد و دارايي

19

پیاده سازي مدیریت استراتژیک در بستر شیرپوینت

وزارت اقتصاد و دارايي

20

ایجاد سامانه گزارشات مدیریتی

دبیرخانه مرکزی پولی ایران

21

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار  سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

بنیاد تعاون ناجا

22

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار  سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شرکت سازگان ارتباط

23

ایجاد سامانه گزارشات  مدیریتیGauge & Dashboard

بنیاد تعاون ناجا

24

خدمات مدیریت و کنترل پروژه

شرکت آرین تخته

25

خدمات مدیریت و کنترل پروژه (100 پروژه استراتژیک)

بانک گردشگری

26

طراحی فرآیند بر اساس استاندارد

PMI Program management v3.0

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم

27

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار  سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شرکت داده ورزی سداد (بانک ملی)

28

 طراحی فرآیند و راه اندازي و استقرار  سيستم مديريت پروژه سازمانی (EPM)

شرکت پورنام

29

پروژه نیازسنجی سامانه  BI

سازمان توسعه تجارت

خواندن 21034 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: درباره سیمیا تدبیر »