به وب سایت سیمیا تدبیر خوش آمدید
  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

اطلاعات تماس

  •   
  • خیابان انقلاب، خیابان بهار، برج بهار طبقه 9 واحد 735
  • info@simiatadbir.com

تجربیات سیمیا تدبیر آرین

جدول تجربیات سیمیا تدبیر آرین ازسال 1389 تا 1399

ردیف نام پروژه محل اجرا
1 آموزش و مشاوره در راه اندازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) معاونت سیستمهای شرکت ایران خودرو
2 طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت سایپا پرس
3  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت امن افزا
4 طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
5  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت مگفا
6  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت مهندسین مشاور ره پرداز
7  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت بهره برداری مترو تهران
8  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت سرمایه گذاری عظام
9  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت اکتشافات نفت ایران
10 طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) مبنا (کارفرما :سازمان فناوری اطلاعات)
11  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) پروژه متما- سازمان فناوری اطلاعات
12  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) مرکز توسعه مخابرات ایران
13 طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا
14 مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت اقتصاد گستر دنا دفتر مرکزی موسسه مالی و اعتباری صالحین
15  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) وزارت اقتصاد و دارایی
16  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) دبیرخانه مرکزی پولی ایران
17   طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت ناجی
18 ایجاد سامانه مدیریت شاخصهای سازمانی  IMS وزارت اقتصاد و دارایی
19 پیاده سازی مدیریت استراتژیک در بستر شیرپوینت وزارت اقتصاد و دارایی
20 ایجاد سامانه گزارشات مدیریتی دبیرخانه مرکزی پولی ایران
21  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار  سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) بنیاد تعاون ناجا
22  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار  سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت سازگان ارتباط
23 ایجاد سامانه گزارشات  مدیریتیGauge & Dashboard بنیاد تعاون ناجا
24 خدمات مدیریت و کنترل پروژه شرکت آرین تخته
25 خدمات مدیریت و کنترل پروژه (100 پروژه استراتژیک) بانک گردشگری
26 طراحی فرآیند بر اساس استاندارد PMI Program management v3.0 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم
27  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار  سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت داده ورزی سداد (بانک ملی)
28  طراحی فرآیند و راه اندازی و استقرار  سیستم مدیریت پروژه سازمانی (EPM) شرکت پورنام
29 پروژه نیازسنجی سامانه  BI سازمان توسعه تجارت

با ما تماس بگیرید

ده روزنامه رسمی شرکت سیمیا تدبیر آری

تجریبات سیمیا تدبیر آرینبی