دسته بندي فعاليت ها در مایکروسافت پراجکت

دسته بندي فعاليت ها در مایکروسافت پراجکت 2010، 2013، 2016

جهت نظم بخشيدن به فعاليتهاي پروژه و داشتن فعاليتهايي كه شاخص هستند و نقش تعيين كننده‌اي در پيشرفت پروژه دارند از خاصيت دسته‌بندي استفاده مي‌كنيم . يكي از مزاياي دسته بندي فعاليت‌ها تعيين فازهاي اصلي و تعيين‌كننده پروژه مي‌باشد.

براي ايجاد دسته‌بندي فعاليت‌ها ، ابتدا بايد يك فعاليت به عنوان سرگروه يا فعاليت مادر در نظر گرفته‌شود . سپس فعاليت‌هاي زير مجموعه آن مشخص گرديده و زير مجموعه فعاليت مادر قرار گيرند.

1. فعاليت‌ يا فعاليت‌هاي زير گروه فعاليت مادر را به ‌وسيله موس انتخاب نماييد.

2. از منوي Task گزينه Indent را انتخاب نمائيد.

 Indent و Outdent کردن فعالیت ها در مایکروسافت پراجکت

چنانچه تمايل داشتيد فعاليتي را از زير مجموعه فعاليت مادر جدا نمائيد مراحل زير را دنبال نمائيد :

1. فعاليت‌ يا فعاليت‌هاي زير گروه فعاليت مادر را به ‌وسيله موس انتخاب نماييد.

2. از منوي Project گزينه Outline را انتخاب نمائيد.

 Indent و Outdent کردن فعالیت ها در مایکروسافت پراجکت

 

دسته بندي فعاليت ها در مایکروسافت پراجکت 2007 

جهت نظم بخشيدن به فعاليتهاي پروژه و داشتن فعاليتهايي كه شاخص هستند و نقش تعيين كننده‌اي در پيشرفت پروژه دارند از خاصيت دسته‌بندي استفاده مي‌كنيم . يكي از مزاياي دسته بندي فعاليت‌ها تعيين فازهاي اصلي و تعيين‌كننده پروژه مي‌باشد.

براي ايجاد دسته‌بندي فعاليت‌ها ، ابتدا بايد يك فعاليت به عنوان سرگروه يا فعاليت مادر در نظر گرفته‌شود . سپس فعاليت‌هاي زير مجموعه آن مشخص گرديده و زير مجموعه فعاليت مادر قرار گيرند.

1. فعاليت‌ يا فعاليت‌هاي زير گروه فعاليت مادر را به ‌وسيله موس انتخاب نماييد.

2. از منوي Project گزينه Outline و سپس Indent را انتخاب نمائيد.

 

چنانچه تمايل داشتيد فعاليتي را از زير مجموعه فعاليت مادر جدا نمائيد مراحل زير را دنبال نمائيد :

1. فعاليت‌ يا فعاليت‌هاي زير گروه فعاليت مادر را به ‌وسيله موس انتخاب نماييد.

2. از منوي Project گزينه Outline و سپس Outdent را انتخاب نمائيد.

 Indent و Outdent کردن فعالیت ها در مایکروسافت پراجکت

 

 

 

خواندن 3279 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 10 مهر 1395 11:49